Столичен инспекторат

Столичен инспекторат
към Столична община

Директор: инж.Веска Георгиева

Сектори и отдели:
       - Сектор "Счетоводство "
       - Сектор"Правно обслужване"
       - Сектор"Оперативен център с мобилни групи"
    Отдел "Административно и информационно обслужване"
       - Сектор "Човешки ресурси и квалификация"
       - Сектор "Сектор "Обща администрация, информационно обслужване и деловодство"
    Отдел "Контрол по опазване на околната среда"
       - Сектор "Анализ и отчетност"
       - Сектор "Инвестиционен контрол"
       - Сектор "Контрол на компонентите и факторите на околната среда"
    Отдел "Контрол на общинската инфраструктура"
       - Сектор "Контрол по паркирането"
    Отдел "Контрол на общинската инфраструктура"
       - Сектор "Общинска инфраструктура"
    Отдел "Контрол на търговската и рекламната дейност"
    - Сектор "Контрол на търговската дейност"
    - Сектор "Контрол на рекламната дейност"
    Отдел "Оперативен контрол "
    - Сектор "Контрол на замърсяване от строителство"
    - Сектор "Контрол на районните инспекторати"

Функции:
    Осъществява контрол по спазването от всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативни актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО, когато такива функции са му възложени от кмета на СО.
    Съдейства в рамките на правомощията си на всички лица на територията на СО при предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на общината.
    При изпълнение на функциите си осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава писмени предписания и следи за изпълнението им.
    Осъществява административно-наказателна отговорност по предвидения законов ред.

Оперативен център за неспешни сигнали към Столичен инспекторат
    Оперативният център е звено към Столичен инспекторат и приема денонощно неспешни сигнали на тел. 987 55 55. Обработва информация от граждани, организации и институции за състоянието на града – чистота, сметоизвозване, снегопочистване, тротоари и улични платна, неправилно паркирани моторни превозни средства в Зелена система и др. Оперативният център си взаимодейства с Гражданска защита, Софийска вода, Топлофикация, ЧЕЗ, КАТ, СДВР, ПБЗН, ЦГМ и др.
    Звеното осигурява денонощна връзка между фирмите по чистотата, районните инспекторати и ръководството на СИ.
    Оперативният център не обработва сигнали, които се отнасят до лични и имуществени отношения, анонимни, от компетенциите на други организации, съдържащи обидни квалификации, неточни адреси, препоръки, становища и др.

Столичен инспекторат:
    На основание чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на СИ към СО, Столичен инспекторат осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на територията на СО на нормативните актове на СОС, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Столична община, когото такива функции са му възложени от Кмета на СО или от СОД.

   Като контролен орган СИ единствено да регулира наличието, целостта или нередностите на видимите елементи на съоръженията в обхвата на пътя, зелените площи, парковете и градините на територията на СО, а именно:
* Пътна настилка, тротоарна настилка или тревни площи;
* Капаци на шахти по тротоарите и пътните платна;
* Решетки на дъждоприемни шахти;
* Антипаркинг съоръжения, колчета , скоби, бариери;
* Пътни знаци, пътна маркировка,светофарна уредба;
* Еластични предпазни огради,тръбно-решетъчни парапети,метални съоръженияна мостове и др.;
* Улично осветление ;

   Посредством разполагаемите инструменти - писмо, Констативен протокол и снимков материал, СИ предоставя регистрираните нередности на компетентните органи за последващо процедиране по съответния нормативен ред. В този смисъл, СИ подава информация за установени неизправности на районните администрации, тъй като съгласно чл. 46. ал.1, т.1, 2, и 3 от ЗМСМА: „Кметът на район или кметство: изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството; организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост". По смисъла на ЗУТ поддържането на съществуващи мрежи и съоръжения е строителна дейност, и като такава административният контрол върху нея /чл.223 от ЗУТ/ е вменен на служителите за контрол по строителството в районните администрации, както и оценката на качеството на влаганите продукти, спазване на съответната технология за изпълнение на строителните и/или ремонтни работи и причините за поява на дефекти. Същата информация СИ предоставя на ресорните дирекции към СО и ресорните зам. кметове на СО. На СИ не е възлагано със заповед на Кмета на СО контрол по изпълнението на концесионния договор на „Софийска вода" АД със СО, както и на договора с „Улично осветление" ЕАД , а „ЧЕЗ Разпределение България" АД и „БТК" АД-У1УАСОМ са частни търговски дружества.

   Въпреки това, към настоящия момент СИ подава информацията и към експлоатационните дружества и оператори, с оглед по-бързото отстраняване на нередностите за осигуряване сигурността и опазване здравето на гражданите.

   Съгласно чл.169, ал.1, т.З и т. 4 на ЗУТ собствениците и операторите на мрежите и съоръженията са длъжни да ги поддържат в състояние, гарантиращо безопасна експлоатация и опазване на здравето и живота на хората. В съответствие с разпоредбите на чл.64, ал.З от ЗУТ и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО (НИЕТИГСТСО, приета с Решение № 772 по Протокол № 54/17.12.2009 г. на СОС и влязла в сила на 28.12.2009 г.), подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, включително и тротоарните шахти, се поддържат и ремонтират от и за сметка на експлоатационните дружества и оператори.

   При отсъствие на необходимата реакция от страна на съответното експлоатационно дружество или оператор за незабавно отстраняване на повредите по тротоарните шахти, касаещи безопасната им експлоатация, следва да се предприемат действия за провеждане на административно наказателна процедура по реда на ЗУТ и Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО.

   Съгласно цитирания Правилник за организацията и дейността на СИ към СО и чл. 223 от ЗУТ, няма текст, според който Столичен инспекторат да е задължен да носи отговорност за качеството на извършените строителни работи и вложените строителни материали. Поддържането на регистри с елементи на техническата инфраструктура е задължение на отделните експлоатационните дружества и оператори, както и на ресорните дирекции към СО, още повече тези, които издават разрешения, съгласуват проекти и схеми за разполагане или изграждане на различни елементи от техническата инфраструктура на територията на СО. Регистрите трябва да се предоставят за ползване на служителите от СИ при поискване, за осъществяване на контролните им функции, както например е регламентирано в чл. 17 от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО ползването на I регистъра на Дирекция „Контрол по строителството" към СО.